ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

క్రైస్తవులుగా మన లక్ష్యం కొన్ని చట్టాలను పాటించడం, కొన్ని నియమాలకు కట్టుబడి ఉండటం లేదా కొంత క్రమశిక్షణను అనుసరించడం కాదు. క్రైస్తవులుగా మన లక్ష్యం యేసు పాత్ర మరియు పరిచర్యకు అనుగుణంగా ఉండటమే. క్రైస్తవులుగా మన లక్ష్యం కొన్ని చట్టాలను పాటించడం, కొన్ని నియమాలకు కట్టుబడి ఉండటం లేదా కొంత క్రమశిక్షణను అనుసరించడం కాదు. క్రైస్తవులుగా మన లక్ష్యం యేసు స్వభావము మరియు పరిచర్యకు అనుగుణంగా ఉండటమే. ఇది మనలోని ఆత్మ యొక్క పని (2 కొరి. 3:18) పౌలు ఇక్కడ మరియు ఇతర ప్రదేశాలలో (గలతీయులకు 4:19) స్పష్టం చేసినట్లుగా, ఇతరులతో కలిసి పనిచేయడంలో ఇదే అతని లక్ష్యం. తల్లిదండ్రులు, స్నేహితులు మరియు ఆధ్యాత్మిక మార్గదర్శకులుగా కూడా ఇది మన పని కాదా?ఇది మనలో ఆత్మ యొక్క పని (2 కొరి. 3:18) పౌలు ఇక్కడ మరియు ఇతర ప్రదేశాలలో (గలతీయులకు 4:19) స్పష్టం చేసినట్లుగా, ఇతరులతో కలిసి పనిచేయడంలో ఇదే అతని లక్ష్యం. తల్లిదండ్రులు, స్నేహితులు మరియు ఆధ్యాత్మిక మార్గదర్శకులుగా కూడా ఇది మన పని కాదా?

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ ప్రభువా, నా హృదయాన్ని, నా మాటలు, నా జీవితం, నా పరిచర్య మరియు నా చర్యలను యేసుకు అనుగుణంగా మార్చండి. నా మాటల్లోనే కాదు జీవితంలో కూడా ఆయన నా ప్రభువుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. యేసు పవిత్ర నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change