ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป้าหมายของเราในการเป็นคริสเตียน ไม่ใช่แค่ทำตามกฎหมาย หรือยึดมั่นในกฎต่างๆ หรือแม้แต่เป็นคนที่ทำตามหลักการบางอย่าง เป้าหมายของเราในการเป็นคริสเตียน คือการเปลี่ยนแปลงให้มีลักษณะเหมือนกับพระเยซูและใส่ใจในการงานของพระองค์ นี่เป็นผลงานของพระวิญญาณในตัวเรา (2 โครินธ์ 3:18) เหมือนกับที่เปาโลบอกไว้ชัดเจนในข้อนี้และในข้ออื่นๆด้วย (กาลาเทีย 4:19) ที่ว่านี่แหละคือ เป้าหมายของเขาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เราก็ควรมีเป้าหมายแบบเดียวกับเขา ในฐานะพ่อแม่ เพื่อน และพี่เลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณด้วย ใช่ไหมครับ

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้บริสุทธิ์ ขอทรงเปลี่ยนจิตใจ คำพูด ชีวิต การงาน และการกระทำของข้าพเจ้าที่มีต่อคนของพระเยซู ข้าพเจ้าอยากให้พระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิต ไม่ใช่แค่ในคำพูดเท่านั้น แต่ในชีวิตด้วย อธิษฐานในนามอันบริสุทธิ์ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น