ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป้าหมายของเราในฐานะคริสเตียนไม่ใช่การปฏิบัติตามกฎหมาย ยึดมั่นในกฎบางอย่าง หรือการเป็นผู้ทำตามบางหลักการ เป้าหมายของเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนคือการมีชีวิตที่สอดคล้องกับลักษณะและพันธกิจของพระเยซู นี่เป็นผลงานของพระวิญญาณในตัวเรา (2 โครินธ์ 3:18) เปาโลบอกไว้ชัดเจนที่นี่และในที่อื่นว่า (กาลาเทีย 4:19) นี่เป็นเป้าหมายของเขาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เราก็ควรมีเป้าหมายในการทำงานเช่นนี้ในฐานะพ่อแม่เพื่อน และพี่เลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยใช่ไหมครับ

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้บริสุทธิ์ ขอทรงเปลี่ยนจิตใจ คำพูด ชีวิต งานของข้าพระองค์ และการกระทำของข้าพระองค์ต่อคนของพระเยซู ข้าพระองค์ต้องการให้พระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิต ไม่เพียงแต่ในคำพูดของข้าพระองค์เท่านั้น แต่ในชีวิตของข้าพระองค์ด้วย อธิษฐานในพระนามอันบริสุทธิ์ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น