ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మోషే నుండి యెహోషువ బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పుడు ఈ మాటలు మాట్లాడినప్పటికీ, అవి మనకు కూడా వర్తిస్తాయి. ఒక్క క్షణం సమయం తీసుకొనండి 139 వ కీర్తనను బిగ్గరగా చదవండి మరియు దేవుడు మనతో ఉంటాడనే వాగ్దానం నిజంగా తనను పిలిచిన వారందరి కోసం అని చూడండి. మత్తయి 28: 18-20లోని యేసు మాటలను వినండి, అతను తన శిష్యులకు "నేను యుగసమాప్తి వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉన్నానని వారికి " వాగ్దానం చేశాడు. హెబ్రీయులు 13: 5 లోని పాత నిబంధన ఆశీర్వాదం నుండి పునరుద్ఘాటించబడిన దేవుని వాగ్దానాన్ని గుర్తుంచుకోండి, "ఏమాత్రమును విడువను, నిన్ను ఎన్నడును ఎడబాయను!" బలంగా ఉందాం; మన దేవుడు, మన తండ్రి, మన కాపరి ఎల్లప్పుడూ దగ్గరగా ఉంటారు, అది కనిపించకపోయినను ఆయన మనకు దగ్గరగా వుంటాడు . ఆయన ఉనికి మన దగ్గర మరియు మనలో లేకుండా మనం ఎక్కడికీ వెళ్లలేము. మనము ఒంటరిగా లేము. మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. నిజానికి, మరణం కూడా మనల్ని అతని ప్రేమ నుండి వేరు చేయదు (రోమా 8: 35-39 చూడండి).

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, మీ వాగ్దానంలో మాత్రమే కాకుండా, మీ ఉనికితోనే కాకుండా, నా అవగాహనలో కూడా దగ్గరగా ఉండండి. నా ముందు ఉన్న అద్భుతమైన అవకాశాలకు నేను ప్రతిస్పందించినప్పుడు మీరు సమీపంలో ఉన్నారని నేను తెలుసుకోవాలి. నేను నా జీవితంలో కఠినమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నందున మీ సహాయం మరియు ప్రేమను నిలబెట్టుకోవడంలో నాకు నమ్మకం ఉండాలి. మీ అలుపెరగని ప్రేమపై నాకు నమ్మకం ఉంది. యేసు నామంలో ప్రార్థన చెయుచున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change