ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

శక్తిలేని వ్యక్తులను ,వరుస ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నవారిని, లేదా రాజీపడే పరిస్థితుల్లో ఉన్నవారి బలహీనతలను అవకాశముగా తీసుకునేవారిని దేవుడు అసహ్యించుకుంటాడు. పేదలు,బలహీనులు, పేదలు లేదా వెనుకబడినవారిని దోపిడీ చేసేవారు దేవుడు వారి చర్యలను చూస్తారని మరియు వాటికి లెక్క చెప్పాలని తెలుసుకోవాలి. దుఃఖంలో ఉన్న వారు దేవునిపై విశ్వాసం ఉంచాలి, దేవుడు చూస్తాడు, పట్టించుకుంటాడు, సరైన సమయంలో అతని సహాయాన్ని పంపుతాడు. మనలో ఎవరము కూడా పైన చెప్పినవారిలో లేనిచో , వారు ఇబ్బందులు మరియు కష్టాలను ఎదుర్కొంటున్న వారి విమోచన మరియు ఆశీర్వాదం కోసం కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.

Thoughts on Today's Verse...

God abhors those who take advantage of people who are powerless, who are going through a series of difficulties, or who are in compromising situations. Those who exploit the needy, week, poor, or disadvantaged must know that God sees their actions and will hold them accountable. Those who are in distress must keep their faith in God, trusting that he sees, cares, and will send his help at the right time. Those of us who fit neither category need to be working for the deliverance and blessing of those who are facing difficulties and hardships.

నా ప్రార్థన

దయగల దేవా, దయచేసి నిజమైన బాధ మరియు హృదయ విధారక సమయాల్లో ఉన్న నాకు తెలిసిన చాలా మందిని ఆశీర్వదించండి. దయచేసి వారికి పరిచర్య చేయడానికి నన్ను ఉపయోగించండి. అయితే, ప్రియమైన తండ్రీ, వారిని మీ ఆత్మతో నింపండి, తద్వారా వారు శ్రమలను భరించడానికి అవసరమైన బలం మరియు ధైర్యం వారికి ఉంటుంది. మీ విమోచనతో వారిని ఆశీర్వదించండి, తద్వారా అందరూ మీ దయను తెలుసుకొని మీకు మహిమను చెల్లిస్తారు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Gracious God, please bless several people I know who are in times of real distress and heartbreak. Please use me to minister to them. But please, dear Father, fill them with your Spirit so they will have the strength and courage necessary to endure. Bless them with deliverance that is clearly from you, so that all will know your grace and give glory to you. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కీర్తనలు 10:14

మీ అభిప్రాయములు