ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనము అయన గురుంచి చేయు ప్రశంసలను మరియు ఆరాధన పాటలను వినడానికి దేవుడు ఇష్టపడతాడు. అతన్ని అబ్బా తండ్రీ మరియు యుగములకు రాజు అని పిలవడాన్ని అతను వినాలని కోరుకుంటాడు. కానీ మనం ప్రశంసించగలిగే అన్ని ప్రశంసలకన్నా, దేవదూతల ఎత్తైన శబ్దాల కన్నా దేవుని పేరు ఎత్తైనది.మనము మహిమాన్వితమైన దేవుని పేరును గౌరవించటానికి మరియు పవిత్రంగా ఉంచడానికి నిబద్ధత కలిగి జీవిద్దాము.

Thoughts on Today's Verse...

God loves to hear our praises and songs of adoration. He longs to hear us call him Abba Father and King of the Ages. But better than all the praise we can muster and higher than the highest sounds of angels is something higher still: the very name of God. Let's make a commitment to revere and hold as holy the name of our glorious God!

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, కరుణ కలిగిన తండ్రి మరియు విశ్వ సృష్టికర్త, మా ప్రపంచంపై మీ ఇష్టాన్ని ప్రదర్శించినందుకు నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. ఇప్పుడు, ప్రియమైన తండ్రీ, నేను మీ కోసం బ్రతకాలని కోరుకునేటప్పుడు మీ చిత్తాన్ని నా జీవితంలో స్పష్టంగా చూపించండి, తద్వారా మీ నామము హెచ్చించబడునుగాక . యేసు పవిత్ర నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Almighty God, Father of compassion and Creator of the Universe, I praise you for exerting your will on our world. Now, dear Father, please make your will clearly demonstrable in my life as I seek to live for you so that your name will be exalted. In the holy name of Jesus I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of నెహెమ్యా 9:5

మీ అభిప్రాయములు