ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు మనలను వెతకడమే కాదు, మనతో సంబంధాన్ని కోరుకుంటాడు - అనగా, ఆయనను వెతకడానికి మరియు అతనికి ముఖ్యమైన విషయాల ఫై మనము లక్ష్య పెట్టాలని ఆయన మనలను కోరుకుంటాడు. మంచి చేయడం ద్వారా మనం అతని మహిమను, గౌరవాన్ని నిరంతరం కోరుకునేటప్పుడు, తాత్కాలిక విషయాల కంటే శాశ్వతమైనదాన్ని వెతుకుతున్నప్పుడు, ఆయన మనకోసం రూపొందించిన వాటిని మనకు ఇవ్వడానికి ఆయన ఎప్పుడూ ఎంతో ఆనందిస్తాడు: ఆయనతో శాశ్వతమైన జీవితం. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, దేవుణ్ణి కోరుకునేవారు ఎల్లప్పుడూ తనను వెతుకుతున్నవారి కోసం వెతుకుతారు!

నా ప్రార్థన

అబ్బా తండ్రీ, నేను కోల్పోయినప్పుడు మరియు పాపంలో ఉన్నప్పుడు నన్ను ప్రేమించినందుకు ధన్యవాదాలు. నన్ను ప్రేమించడమే కాదు, యేసును పంపించడం ద్వారా నన్ను వెతకడానికి నేను మీకు కృతజ్ఞతలు. మీ కుమారుడైన యేసులో మీ దయతో మీరు కలుసుకున్న మీ న్యాయం కోసం ధన్యవాదాలు. నేను చాలా సమయాల్లో నిజంగా పరధ్యానంలో లేని విషయాలతో పరధ్యానంలో మరియు కలత చెందుతున్నాను. నేను నా హృదయాన్ని క్రమశిక్షణ చేయటానికి మరియు నా కోరికలను శాశ్వతమైన విషయాలపై కేంద్రీకరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు దయచేసి నన్ను ఆశీర్వదించండి. నేను నా జీవితాన్ని నిర్వహించే విధానంలో మీ కీర్తి మరియు గౌరవాన్ని కోరుకుంటున్నాను, నన్ను నిత్యజీవంతో ఆశీర్వదించాలనే మీ కోరిక ఇంకా గొప్పదని భరోసా ఇస్తుంది. యేసు విలువైన పేరులో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change