ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่เพียงคอยดูเราเท่านั้น พระองค์ปรารถนาที่จะมีสายสัมพันธ์กับเรา — คือพระองค์อยากให้เราแสวงหาพระองค์และสิ่งที่มีความสำคัญต่อพระองค์ เมื่อเราแสวงหาพระสิริและและพระเกียรติของพระองค์ด้วยการทำดีอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเราแสวงหาสิ่งที่เป็นนิรันดร์มากกว่าสิ่งชั่วคราว พระองค์ก็ชื่นชมยินดีที่จะให้ในสิ่งที่พระองค์วางแผนไว้ให้เราคือ ชีวิตนิรันดร์กับพระองค์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พระเจ้าที่ตามหาเป็นพระเจ้าที่มองหาคนที่แสวงหาพระองค์!

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ขอบพระคุณที่รักข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์หลงหายและอยู่ในความบาป ขอบพระคุณที่ไม่ใช่แค่รักข้าพระองค์ แต่ยังตามหาข้าพระองค์โดยการส่งพระเยซูมา ขอบพระคุณสำหรับความยุติธรรมและพระคุณของพระองค์ในพระบุตรของพระองค์ องค์พระเยซู ข้าพระองค์สารภาพว่าบางเวลาข้าพระองค์ก็ฟุ้งซ่านและบางครั้งก็ไม่พอใจกับสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญมาก ขอทรงโปรดอวยพรข้าพระองค์ที่จะพยายามฝึกวินัยในหัวใจของข้าพระองค์ และให้มีความมุ่งมั่นจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นนิรันดร์ เมื่อข้าพระองค์แสวงหาพระเกียรติและพระสิริของพระองค์ด้วยการดำเนินชีวิตของข้าพระองค์ ก็เป็นสิ่งที่ทำให้มั่นใจว่าพระองค์ต้องการที่จะอวยพรข้าพระองค์ด้วยชีวิตนิรันดร์ซึ่งยิ่งใหญ่กว่ามาก อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น