ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

త్యాగపూరితంగా ఇతరులకు మనలను మనము సమర్పించుకోవాలనే మన పిలుపు మన త్యాగంతో కాదుకానీ , దేవుని ఆశీర్వాదంతో ప్రారంభమవుతుంది. అన్ని అయినను "అనుపదమును "కావున "కు మారినప్పుడు ఈ ప్రకటన యొక్క వాస్తవ వ్యాకరణ నిర్మాణం మరింత ఖచ్చితంగా అనువదించబడుతుంది! యేసులో ఉండటం నుండి ఈ ఆశీర్వాదాలన్నింటినీ పొందిన తర్వాత మనం ఆత్మ మరియు సంకల్పములో ఐక్యతకు పిలువబడ్డాము! క్రీస్తుతో ఐక్యంగా ఉండడం ద్వారా మనం ప్రోత్సహించబడ్డాం. ఆయన ప్రేమతో మనం ఓదార్పు పొందాం. మనం పరిశుద్ధాత్మతో సహవాసంలో పాలుపంచుకుంటాం. మనము సున్నితత్వం మరియు కరుణ పొందాము. కాబట్టి మనం మన క్రైస్తవ కుటుంబంతో ఎలా పంచుకోకూడదో, అతని రాజ్యంలో సామరస్యంగా జీవించడానికి ఒక మార్గాన్ని కనుగొనకుండా ఎలా ఉండగలము ?

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధుడు మరియు నీతిమంతుడుగు తండ్రీ, మీరు నన్ను యేసులో చాలా గొప్పగా ఆశీర్వదించారు. నా ఆధ్యాత్మిక కుటుంబంలో నా చుట్టూ ఉన్నవారు నా నుండి అదే ఆశీర్వాదాలను ఎలా పొందాలో చూడడానికి నా కళ్ళు తెరవండి. యేసు నామంలో, మరియు ఆయన నాపై ప్రసాదించిన దయ కారణంగా, నేను నా హృదయంలో కృతజ్ఞతతో ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change