ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ముందు మరియు తరువాత - ఇది దయ యొక్క కథ. "నేను ఒకప్పుడు తప్పిపోయాను, కానీ ఇప్పుడు నేను కనుగొనబడ్డాను , అంధుడిని కానీ ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను." ( ఇది ఒక గేయం ) మనం చాలా తేలికగా పాడేవాటిని మనం పూర్తిగా గ్రహించగలిగితే, జీవితం మరింత దయతో మరియు మన సంఘములు దేవుని సేవకులతో నిండి ఉంటాయి .

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన ప్రభువా, ఈ రోజు నీ దయతో నేను మీ ముందు నిలబడి మీ సన్నిధికి స్వాగతం పలికి, ప్రియమైన బిడ్డగా స్వీకరించబడినానని నాకు తెలుసు. చీకటి యొక్క అన్ని ఉచ్చుల నుండి నన్ను రక్షించి, నన్ను మీ వెలుగులోకి తీసుకువచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. నా హృదయాన్ని మరియు నా పాదాలను నడిపించండి, తద్వారా వారు మీ మార్గంలో నడుస్తారు మరియు మీ కాంతిని చూపుతారు. యేసు ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు