ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నిబంధన మందసము ద్వారా దేవుని యొక్క ఉనికిని తన ప్రజలకు పునరుద్ధరించిన తరువాత, దావీదు మరియు ఆసాపు ఈ వాక్యభాగములను తెలుపుతూ వారికి దేవుణ్ణి వెతకడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నిరంతరం గుర్తుచేసే ఈ వాక్యభాగమును ఒక పాట ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ... మన బలం ఆయనలో ఉంది ... మన పొందే దయ అతని ప్రేమపూర్వక ఉనికి నుండి వచ్చింది ... మరియు మనము అతనిని ముఖాముఖిగా చూడటం మరియు మనం ఆయనకు తెలిసినట్లుగా మనము ఆయనను తెలుసుకోవడం వలన లభించింది . మనం ప్రభువు వైపు చూడాలి మరియు మన స్వంత మార్గాన్ని వెతకకూడదు లేదా మన స్వంత మార్గాన్ని అనుసరించకూడదు.

నా ప్రార్థన

ఓ ప్రభూ, మీరు నా తల్లి గర్భంలో నన్ను రూపొందించినట్లు మీరు నన్ను ప్రత్యేకంగా సృష్టించారని నాకు తెలుసు. అయినప్పటికీ, నేను మొదట మిమ్మల్ని మరియు మీ బలాన్ని కోరుకుంటే తప్ప నా జీవితంలో స్వేచ్ఛ లేదా సృజనాత్మకత నాకు ఎప్పటికీ ఉండదని నాకు తెలుసు. నేను నిన్ను నా హృదయంతో వెతుకుతున్నాను మరియు నీకు కీర్తిని తీసుకురావడానికి సృజనాత్మక మార్గాల్లో నా సామర్థ్యాలను ఉపయోగిస్తున్నందున దయచేసి మీరు సమీపముగా ఉన్నారనే నిరీక్షణ తో నన్ను ఆశీర్వదించండి. యేసు నామములో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change