ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลังจากหีบพันธสัญญษของพระเจ้า ทำให้คนอิสราเอลรู้ถึงการทรงอยู่ด้วยของพระเจ้าแล้ว ดาวิดและอาสาฟให้ข้อความเหล่านี้แก่พวกเขาเพื่อเป็นเพลงที่จะเตือนพวกเขาถึงความสำคัญของการแสวงหาพระเจ้าเพราะ ... ความเข้มแข็งของเราอยู่ในพระองค์ ... พระคุณที่เราได้รับเพราะพระองค์อยู่ด้วย...และความหวังของเราอยู่ในการที่ได้พบพระองค์ต่อหน้า และรู้จักพระองค์เช่นเดียวกับที่พระองค์รู้จักเรา เราต้องมองที่องค์เจ้าชีวิต และไม่แสวงหาทางของเราเอง หรือทำตามทางของเรา

คำอธิษฐาน

โอ้ พระเจ้า ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์สร้างข้าพระองค์อย่างเฉพาะเจาะจงตั้งแต่ในครรภ์ของมารดา แต่ข้าพระองค์ก็รู้ว่าข้าพระองค์ไม่สามารถมีเสรีภาพหรือความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตของข้าพระองค์ที่พระองค์อยากให้ข้าพระองค์มีได้ นอกจากว่าข้าพระองค์จะแสวงหาพระองค์และความเข้มแข็งของพระองค์ก่อน ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ให้มั่นใจว่าพระองค์อยู่ใกล้ เมื่อข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ และขอทรงใช้ความสามารถของข้าพระองค์ในทางที่จะนำพระสิริมาสู่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น