ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఎప్పుడు స్నేహితులు స్నేహితుల కంటే ఎక్కువగా ఉంటారు? వారు యేసు నామంలో సమావేశమైనప్పుడు మరియు అతను అక్కడ వారితో కలిసినప్పుడు.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, మీ కుమారుడిని పంపినందుకు ధన్యవాదాలు, ఆయన శరీరధారునిగా భూమిపై పరిచర్య చేయడం కొరకు వచ్చినందుకు మాత్రమే కాదు, మా ఆరాధన సమయంలో ఆయన తన ప్రత్యక్షత తో మమ్ములను ఆశీర్వదించడానికి వచ్చినందుకు కూడా . నా విశ్వాసాన్ని పంచుకునే స్నేహితులను కలిసినప్పుడు ఆయన సమక్షంలో సంతోషించడానికి నా హృదయాన్ని తెరవండి. ప్రభువైన యేసు నామమున నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు