ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

క్రైస్తవ సంభాషణలో లక్ష్యం కేవలం స్పష్టత కాదు. లక్ష్యం అర్థం చేసుకోవడం మాత్రమే కాదు. లక్ష్యం సత్యవంతులుగా ఉండటమే కాదు. అవతలి వ్యక్తి యొక్క అవసరాలను బట్టి ఇతరులను సముచితంగా, ప్రోత్సహించడం మరియు నిర్మించడం లక్ష్యం.

నా ప్రార్థన

ప్రేమగల కాపరి, నా మాటలు స్వచ్ఛంగా ఉండేలా స్వచ్ఛమైన హృదయాన్ని నాకు ఇవ్వండి. నా మాటలు దయగలవిగా ఉండేలా దయగల హృదయాన్ని నాకు ఇవ్వండి. మీరు నా మార్గానికి తీసుకువచ్చిన వారితో నేను సంభాషణను పంచుకొనులాగున సంతోషం మరియు ప్రోత్సాహంతో నిండిన హృదయాన్ని నాకు ఇవ్వండి . యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change