ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఈ ప్రకరణంలో మనం అర్థం చేసుకోవడానికి రెండు సత్యాలు సమానంగా కీలకం గా వున్నాయి . మొదట, దేవుడు దయగలవాడు, నీతిమంతుడు. రెండవది, అతను అవి మనలో చూసినప్పుడు ఈ విషయాలలో ఆనందిస్తాడు. కాబట్టి మీ జీవితం దేని కోసం నిలుస్తుంది? మన తండ్రిలాగే ఉండి, ప్రేమగల దయ, అందరికీ న్యాయం జరగడానికి కారణం, నీతి స్వభావం యొక్క జీవనశైలిని కలిగువుందా. ఎందుకు? ఎందుకంటే తండ్రికి ఆనందం కలిగించడం కంటే గొప్ప ఆనందం మనకు ఉండకూడదు!

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడు మరియు పరిశుద్ధ దేవా, నా జీవితం నిన్ను ఆనందపరుస్తుంది మరియు మీకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. అయినప్పటికీ, ప్రియమైన తండ్రీ, నా పాత్ర మీ పవిత్రత మరియు నీతికిని , మరియు నేను ఇతరులకు చూపించే దయ మరియు కరుణకు మీరు నా పట్ల చూపిన దయ మరియు కరుణ తో పోల్చితే చాలా తక్కువగా ఉందని నాకు తెలుసు. కాబట్టి దయచేసి, తండ్రీ, మీకు నచ్చేలా నేను ఎదగవలసిన ప్రాంతాలను తెలుసుకోవడానికి మరియు మీ దయతో ఇతరులను ఆశీర్వదించడానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. నన్ను మార్చడానికి సహాయం చేయడానికి నాకు పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు