ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีความจริงสองประการที่สำคัญต่อเราอย่างเท่าเทียมกัน อย่างแรกคือพระเจ้ามีพระเมตตา ยุติธรรมและชอบธรรม อย่างที่สองพระองค์พอพระทัยถ้าพระองค์เห็นสิ่งเหล่านั้นในเราด้วย แล้วชีวิตของคุณยืนหยัดเพื่ออะไรครับ ขอให้เราเป็นเหมือนพระบิดาของเรา และใช้ชีวิตแห่งความรักความเมตตา ให้เรามีความยุติธรรมและมีลักษณะของความชอบธรรม ทำไมน่ะหรือครับ ก็เพราะสิ่งที่เราควรจะชื่นชมยินดีมากที่สุดคือการทำให้พระบิดาพอพระทัยในเราไงล่ะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ขอให้ชีวิตขอข้าพระองค์เป็นที่พอพระทัยของพระองค์และทำให้พระองค์ยินดี แต่พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ก็อยู่ห่างจากความบริสุทธิ์และชอบธรรมของพระองค์ และการแสดงความเมตตาที่ข้าพระองค์มีให้ผู้อื่นก็เทียบไม่ได้เลยกับความเมตตาและพระคุณของพระองค์ที่แสดงให้ข้าพระองค์เห็น พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้รู้ว่าข้าพระองค์ควรจะเติบโตในด้านใด เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ และเป็นพระพรให้แก่ผู้อื่นด้วยพระคุณของพระองค์ ขอบพระคุณที่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเปลี่ยนข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change