ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన ప్రశంసలు అందరికీ మరియు మనకు దగ్గరగా ఉన్నవారిక నా సరే మరియు అన్నింటికీ చాలా అసంబద్ధమైనవి కాని అవి దేవునికి అద్భుతమైనవి. విశ్వంలో అంత విస్తారమైన, నెహెమ్యా ఊహించిన దానికంటే చాలా పెద్దదాని ముందు మన చిన్న స్వరం మరియు ప్రశంసల పాట ఏమిటి? అపారమైన సముద్రాల కోటానుకోట్ల నక్షత్రాలు మరియు అసంఖ్యాక జీవులు యెహోవా మన సృష్టికర్త అని కేకలు వేస్తున్నాయి. దేవుడు దేవదూతల మరియు అన్ని పరలోక జీవుల ఆరాధనను అందుకుంటాడు. మనం ఆయనను స్తుతిస్తే మనకు ఏ తేడా వస్తుంది? విశ్వానికి, నిర్మొహమాటంగా ఆ విషయంలో అంత పట్టింపులో లేదు. కానీ అది మనకు అతి ప్రాముఖ్య విషయం యెహోవాకు ఇది మరింత ముఖ్యమైనది, అతను మన తండ్రిగా ఉండాలని కోరుకుంటాడు మరియు మనతో తనతో సంబంధాన్ని తీసుకురావాలని కోరుకుంటాడు.

నా ప్రార్థన

పవిత్రమైన మరియు అద్భుతమైన దేవా, మీరు మాత్రమే ప్రభువు - సమస్త సృష్టి యొక్క ప్రభువు మరియు నా జీవితానికి కూడా ప్రభువు. మీరు చేసినవి అన్ని మిమ్మును మహిమ పరుస్తారు . మీ క్రియలు మరియు మీ సృజనాత్మక జ్ఞానమును మరియు మీ ప్రేమపూర్వక దయను బిగ్గరగా మిమ్ము గూర్చి కేకలు వేస్తున్నాయి. తండ్రీ, సృష్టి యొక్క బృందగానం , దేవదూతల స్వరాలు మరియు నా ముందుకు వచ్చిన అనేకుల ￰స్తోత్రములకు నా హృదయపూర్వక స్తోత్రమును కూడా జోడించాలనుకుంటున్నాను. మీరు నిజంగా ప్రశంసించబడతారు. నా మాటలు, నా పాటలు, నా హృదయం మరియు నా జీవితాన్ని నేను సంతోషంగా మీకు అందిస్తున్నాను. యేసు నామంలో. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change