ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీ గురించి నాకు తెలియదు, కానీ నా అత్యంత కష్టమైన నిర్ణయాలు మంచి మరియు చెడు రెండింటిలో నుండి ఎంచుకోవడం గురించి కాదు. నాకు సాధారణంగా ఏది మంచి మరియు ఏది చెడు అని తెలుసు, ముఖ్యంగా చెడులో చెడు ప్రమేయం ఉన్నప్పుడు నాకు బాగా తెలుసు . నేను మంచి, మరీ మంచి మరియు ఉత్తమమైన వాటి మధ్య ఎంచుకోవలసి వచ్చినప్పుడు అవే నాకు నా కష్టతరమైన ఎంపికలు. దేవుని పట్ల నాకున్న ప్రేమ సాధారణంగా నా బలహీనతను అధిగమిస్తుంది మరియు నేను చెడు కంటే మంచిని ఎంచుకుంటాను. కానీ నేను దేవుని వాక్యం ముందు నన్ను ఉంచుకుని, ప్రార్థనలో నా హృదయాన్ని అతనికి అప్పగించకపోతే, మంచి మరియు ఉత్తమమైన వాటి మధ్య ఎంచుకోవడము నాకు చాలా కఠినమైన సమయం అవుతుంది . అయినప్పటికీ, ఆయన మనల్ని ఉత్తమంగా నడిపించాలని కోరుకున్నప్పుడు మనం మంచి కొరకే స్థిరపడ్డాము కాబట్టి ఈ రోజు మన ద్వారా దేవుడు చేయాలనుకుంటున్న వాటిలో చాలా వరకు తగ్గిపోయిందని నేను నమ్ముతున్నాను.

నా ప్రార్థన

దయగల మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నీ మార్గాలను నాకు బోధించండి మరియు నేను నిన్ను ప్రేమించడమే కాకుండా, నీ చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడానికి మరియు నీ మార్గాల గురించి అంతర్దృష్టిని కలిగి ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు నీ హృదయాన్ని నాకు ఇవ్వు. నా పనిలో, నా కుటుంబంతో, నా స్నేహితుల మధ్య మరియు ముఖ్యంగా క్రీస్తును తమ రక్షకునిగా ఎరుగని వారి ముందు మీ ఇష్టానికి అనుగుణంగా జీవించడానికి ఈ రోజు చేయవలసిన ఉత్తమమైన పనులను తెలుసుకోవడానికి మరియు నా సమయాన్ని సాధ్యమైనంత ఉత్తమంగా ఉపయోగించుకోవడానికి నాకు సహాయం చేయండి. నా రక్షకుడు మరియు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change