ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన జీవితాన్ని సన్మార్గంలో ఉంచడానికి మరియు మన హృదయాలు దేవుని చిత్తానికి మరియు పనికి లొంగిపోవున్నట్లుగా చేయడానికి ఒక మార్గం, మన మహిమాన్విత ప్రభువును నిరంతరం స్తుతించడమే . గీతములు మరియు గ్రంథంలోని కంఠస్థ వాక్యంతో దేవుని కొరకు మన స్తుతిని మన పెదవులపై ఉంచుదాం. అతని అద్భుతమైన మరియు గొప్ప పనులను మన పిల్లలు, మనవరాళ్లు మరియు స్నేహితులకు తెలియజేద్దాం. అతను మన కోసం చేసిన ప్రతిదానికీ అతనికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుదాం. అతను ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉన్నట్లే (కీర్తన 139 చూడండి), అతన్ని ఎల్లప్పుడూ స్తుతిద్దాం.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా మరియు శాశ్వతమైన ప్రేమగల తండ్రీ, మీ గొప్ప శక్తి మరియు మీ సృష్టిలో అద్భుతమైన సృజనాత్మకత కోసం నేను నిన్ను స్తుతిస్తాను.పరలోకము యొక్క గొప్ప విస్తరణలో మీ విశాలత మరియు అపారమయిన వైభవాన్ని చూసి నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను. మీ ప్రజల పట్ల మీ శ్రద్ధ మరియు మీరు వాగ్దానం చేసినట్లుగా మీ కుమారుడిని పంపడం ద్వారా ప్రదర్శించిన మీ శక్తి, దయ, విశ్వసనీయత మరియు కృపకు ధన్యవాదాలు. మీరు చాల మంచివారు . మీరు అద్భుతమైనవారు . మీరు గంభీరమైనవారు. నన్ను ప్రేమిస్తున్నందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు