ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఈ ఇంటర్నెట్ సందేశాన్ని చదవగలిగిన చాలా మందికి, ఈ పద్యం యొక్క భావాలు విదేశమునకు చెందినదిగా కనిపిస్తాయి. కానీ హింసను నిశితంగా అధ్యయనం చేసేవారిలో, క్రీస్తును విశ్వసించినవారు బహుశా క్రైస్తవ చరిత్రలో అత్యధిక హింసను అనుభవించివుండవచ్చు . విశ్వాసం సహించి మరియు క్రైస్తవులు కేవలం "అనాగరికులు " లేదా కొంచెం ఇతరులతో సంబంధాలకు దూరంగా ఉండేవారిగా పరిగణించే హాయిగా ఉండే ప్రదేశాలలో నివసించే మనలో, మన జీవితాలు మన సంస్కృతి నుండి గుర్తించదగినంత తేడాను కలిగి ఉన్నందుకు మనం కృతజ్ఞతతో ఉండాలి. ఇది కొంచెం అననుకూలమైనది. కానీ అదే సమయంలో, విశ్వాసం కోసం నరకం యొక్క కోపానికి గురవుతున్న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర విశ్వాసుల కోసం మనం ప్రార్థించాలి

నా ప్రార్థన

గొప్ప విమోచకుడా, ప్రతిరోజూ హింసను మరియు కష్టాలను ఎదుర్కొనే యేసుపై విశ్వాసంతో నీ పేరును పిలుచుకునే వారు చాలా మంది ఉన్నారు. వారు ధైర్యం కోల్పోవద్దని మరియు వారి విశ్వాసాన్ని వదులుకోవద్దని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ వేధింపుల సమయం నుండి మీరు విముక్తిని తీసుకురావాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. వారి బాధలు శక్తివంతమైన సాక్షికి మూలం కావాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, కాబట్టి ఇతరులు యేసు యొక్క గొప్ప విలువను మరియు ఆయన పట్ల మనకున్న విధేయతను చూడటానికి వస్తారని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఇది నేను యేసు యొక్క విలువైన మరియు పవిత్ర నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు