ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనం ఒంటరిగా పాడటం మరియు దేవుడు మన పాటను ప్రేమిస్తాడని తెలుసుకోవడం మంచిది కదా! దేవుని స్తుతించే పాటలలో మనం ఇతరులతో చేరడం మరియు అద్భుతం, ప్రేమ మరియు ప్రశంసలలో మనల్ని మనం కోల్పోవడం అనగా వత్తో కలిసిపోవడము ఇంకా మంచిది కదా! ఈ రోజు ఇతర విశ్వాసులను కనుగొనడం మరియు వారితో కలిసి దేవుడిని స్తుతించడంలో గడపండి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, కోట్లాది మంది బలవంతులు, ఇతర విశ్వాసులను సంప్రదించి, ప్రభువును కీర్తించడంలో వారిని మనతో చేరమని వారిని అడుగుదాం!

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడు మరియు దయగల దేవా , దయచేసి నా ప్రశంసలు మరియు మీకు కీర్తి తెచ్చేలా ఇతరులతో కలవడానికి నేను చేసిన ప్రయత్నాలకు సంతోషించండి. పాపాలు, పొరపాట్లు మరియు త్రొటిల్లుటలో నన్ను క్షమించు. మీ అద్భుతమైన కృపకు సజీవ సాక్షిగా నన్ను శక్తివంతం చేయండి. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change