ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీరు ఇటీవల యెహోవా కొరకు వెతుకులాడారా ? మనలో చాలా మంది గత వారం మన జీవితాలన్నింటినీ అతనికి అప్పగించడానికి ఒక నిబద్ధత కలిగియున్నాము ; ఆ నిబద్ధత విషయములో మీరు ఎలా వున్నారు ? అడిగువారికి మరియు సందేహించని వారికి దేవుడు తన జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు. మీరు ఇటీవల జ్ఞానం కోసం అడిగారా? మన హృదయాలను ఏకము చేసి ఆత్మ సహాయంతో, మన తండ్రిని వెదకుదాం, తద్వారా మనము ఆయనను మహిమ పరచి,ఘనపరచి ఆయన ప్రత్యక్షతలో మనము ఆయన ఆశీర్వాదమును పొందవచ్చు.

నా ప్రార్థన

అతంత్య ఘనతవహించిన ఇశ్రాయేలీయుల పవిత్రుడా , నా తండ్రి మరియు నా దేవా,నేను నిన్ను హృదయపూర్వకంగా, మనస్సుతో, ఆత్మతో మరియు శక్తితో కోరుకుంటున్నాను. నేను మిమ్మల్ని పూర్తిగా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. నా జీవితంలో మీ నాయకత్వం మరియు మీ ఇష్టానికి నేను పూర్తిగా స్పందించాలనుకుంటున్నాను. ఈరోజు నాకు సమీపముగా ఉండండి . యేసు నామములో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు