ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నిజానికి, దేవుడు తనను వెంబడించే వారికి ఎల్లప్పుడూ దగ్గరగా ఉంటాడు. అసలు సమస్య ఏమిటంటే, మనం అతని నుండి దూరంగా వెళ్లి, ఆసక్తిని కోల్పోయి, అతని ఉనికిని వదిలివేస్తున్నాము. కాబట్టి మనం ఆయనను వెదకుదాం మరియు ఆయన కృపను మరియు అతని సహాయాన్ని పొందుదాం, అయితే ఆయన మాత్రమే నిజంగా రక్షించేవాడు.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నేను నిన్ను హృదయపూర్వకంగా వెతుకుతున్నాను. నేను మీ వాక్యం ద్వారా మీ గురించి తెలుసుకోవాలని చూస్తున్నప్పుడు, ఒక కోమలమైన తండ్రి తన బిడ్డకు తెలిసినట్లుగా మరియు ఒక బిడ్డ తన తండ్రి పట్ల పూర్తి నమ్మకాన్ని కలిగి ఉన్నట్లుగా మిమ్మల్ని తెలుసుకోవాలని మరియు మీ ద్వారా యెరుగబడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. తండ్రీ, నా దేవుడవ్వడమే కాదు, వివరణకు అతీతమైన మార్గాల్లో కూడా నాకు నిజమైనదిగా వుండండి . మీ సామీప్యాన్ని గ్రహించడానికి మరియు నీ ఉనికిని తెలుసుకోవడానికి నాకు సహాయం చేయి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change