ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దయతో తాను ఎక్కడ వుంచబడాలో అక్కడ ఉంచబడి మరియు ఆయన సంకల్పానికి అనుగుణంగా జీవించడానికి మరియు అతను చేసే పనులన్నిటిలో దేవుని పాత్రను ప్రదర్శించడానికి అతన్ని అక్కడ ఉంచారు అని చెప్పబడిన ఒక విదేశీయుడి మాటల ద్వారా సొలొమోను గుర్తుకు వచ్చాడు . మనము కూడా అంతే ! కాబట్టి దేవుడు మన కోసం కలిగి ఉన్న విమోచన ఉద్దేశ్యంతో జీవిద్దాం.

Thoughts on Today's Verse...

Solomon was reminded by the words of a foreigner that he is where he is by grace and he has been put there to live out the will and to display the character of God in all that he does. So are we! So let's live with the redemptive purpose that God has designed for us to have.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రీ, నీ కృపతో మీరు నన్ను ఆశీర్వదించారని నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు, ప్రియమైన ప్రభూ, దయచేసి మీరు చేసిన విమోచన ప్రయోజనాన్ని తెలుసుకోవడానికి మరియు జీవించడానికి నాకు అధికారం ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

My Prayer...

Dear Heavenly Father, I know that you have blessed me by your grace. Now, dear Lord, please empower me to know and live out the redemptive purpose for which you have made me. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 రాజులు 10:9

మీ అభిప్రాయములు