ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఒకే నిజమైన దేవుడు ఉన్నాడు. మిగతావారందరూ అబద్ధాలు, నీతిమంతుల వలే సింహాసనాన్ని కలిగినట్లు నటిస్తారు. అపొస్తలుల కార్యములు 17 లోని ఏథెన్స్ వారి మాదిరిగానే, మన ప్రపంచం కూడా విగ్రహం తరువాత విగ్రహాన్ని దేవునికి మాత్రమే కేటాయించాల్సిన ప్రదేశంలో ఉంచడంలో కొనసాగుతోంది. కానీ, మనం భిన్నంగా ఉండవచ్చు! న్యాయం, నీతి , దయ మరియు కరుణ కలిగిన దేవునికి ప్రకాశవంతమైన ఉదాహరణలుగా మనం జీవించగలము. మనము అతని పవిత్రతను ప్రతిబింబిస్తాము, తప్పిపోయిన వారికి తిరిగి నిరీక్షణను పంచుకోవచ్చు మరియు మన ప్రపంచంలో నిజంగా చాలా పెద్ద మార్పు చేయవచ్చు. కాబట్టి దీన్ని ప్రారంభిద్దాం - ఈ రోజు!

నా ప్రార్థన

చాలా గొప్ప దేవా , నా అబ్బా తండ్రీ, మీ దయ యొక్క అద్భుతమైన బహుమతి మరియు మీరు నా జీవితంలో ఉంచిన విమోచన ప్రయోజనం యొక్క భాగానికి చాలా ధన్యవాదాలు. మీ ప్రపంచంలో మరియు మీ కీర్తి కోసం మీ పనిని చేయడానికి మీరు నన్ను ఉపయోగించవచ్చని నాకు తెలుసు. దయచేసి అలా చేయండి! యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు