ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఎంత అందమైన సవాలు! మన హృదయాలలో విప్పని భూమిని విడదీయడానికి దేవుడు సహాయం చేస్తాడనే వాగ్దానం మరింత అందంగా ఉంది. మనం పరిశుద్ధపరచినప్పుడు ఆయన తన ఆశీర్వాదాలను, ధర్మాన్ని మనపై పోస్తాడు

నా ప్రార్థన

సర్వోన్నతుడైన యెహోవా, నా హృదయాన్ని పరిశుద్ధపరచడానికి మరియు పండించడానికి నీ పరిశుద్ధాత్మను ఉపయోగించుకోండి, తద్వారా అది మీ ఇష్టానికి మృదువైనది మరియు స్వీకరించేది మరియు అవసరమైన వారికి దయగలది. మీ ఆత్మ జీవించడానికి పవిత్ర స్థలంగా మార్చండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change