ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ప్రభువు .. ... దగ్గరగా ఉన్నాడు! ... ఇప్పుడు కూడా ! ...దగ్గరగా వున్నాడు ! అది నాకు ఎలా తెలుసు? అతను వచ్చాడు. అతను పరిచర్యలో మన మధ్య నడిచాడు. అతను మనతో మరియు మన కోసం కల్వరిలో బాధపడ్డాడు. విషాదం, విచారణ, హృదయ విదారకం మరియు విచ్ఛిన్నంలో కూడా మనలను కాపాడటానికి అతను మనకు దగ్గరగా ఉంటాడని మనకు తెలుసు. కాబట్టి, మన హృదయాలు అతనికి తెరిచి ఉంటున్నాయా మరియు మనము అతనిని మన దగ్గరకు రావాలని కోరుకుంటున్నామా? కష్టాలు లేదా హృదయవేదన మిమ్ములను దేవుడి నుండి దూరం చేయడానికి లేదా అతని సాన్నిహిత్యాన్ని అనుమానించడానికి అనుమతించవద్దు. అతనిని మీకు దగ్గరగా ఉండనివ్వండి.

నా ప్రార్థన

యెహోవా, దయచేసి ఈరోజు నా దగ్గర ఉండు. నా జీవితంలో మీ ఉనికిని తెలియజేయండి. తండ్రీ, నాకు తెలిసిన వారిలో విశ్వాసంతో పోరాడుతున్న వారిని, విరిగిన మరియు నిరాశ చెందిన హృదయాలను ఆశీర్వదించమని కూడా నేను అడుగుతున్నాను. దయచేసి వారి జీవితాలలో చురుకుగా ఉండండి మరియు వారి జీవితాలలో మీ ఉనికిని తెలియజేయండి. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు