ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

చెడుతో పోరాడటానికి మనకున్న కొంత బలం గతంలోని మన అనుభవాల నుండి, ఇతరుల ప్రోత్సాహం నుండి, మరియు లేఖనాల్లోని సత్యం గురించిన మన జ్ఞానం నుండి వచ్చింది. అయితే, చివరికి, మన శక్తి దేవుని శక్తివంతమైన బలము నుండి వచ్చింది. ఈ శక్తియే యేసును మృతులలో నుండి లేపిందని క్రైస్తవులకు గుర్తు చేయడానికి పౌలు ఎఫెసీయులకు తన లేఖను ఉపయోగించాడు (ఎఫెసీయులు 1: 19-20). మనలోని ఆ శక్తి ద్వారా, దేవుడు మనం అడగగలిగే లేదా ఊహించే దానికంటే చాలా ఎక్కువ చేయగలడు (ఎఫెసీయులు 3: 20-21). అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా, మనం మన ఆధ్యాత్మిక కవచాన్ని ధరించి, ఆధ్యాత్మిక క్రమశిక్షణకు అంకితమవుతున్నప్పుడు, దేవుడు మనలను తన శక్తి మరియు బలముతో ఆశీర్వదిస్తాడు. దేవుని శక్తివంతమైన శక్తితో మనం బలంగా ఉండవచ్చు.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన యెహోవా, నా అబ్బా తండ్రీ మరియు ప్రేమగల కాపరి, నీ శక్తి మరియు దయతో నన్ను బలపరచండి, తద్వారా నేను దుర్మార్గుడి దాడులను మరియు ప్రలోభాలను తట్టుకోగలను. యేసు నామమున నేను అడుగుతున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు