ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

กำลังในการต่อสู้กับมารร้ายของเรา บางครั้งก็มาจากประสบการณ์ในอดีต หรือมาจากกำลังใจที่ได้รับจากคนอื่นๆ หรือจากการรู้จักความจริงในพระคัมภีร์ แต่ท้ายที่สุดแล้ว กำลังของเราก็มาจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผู้เกรียงไกร จดหมายของเปาโลได้เตือนพี่น้องที่เอเฟซัสว่า ฤทธิ์อำนาจอันเดียวกันนี้แหละที่ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้น (เอเฟซัส 1:19-20) และพระเจ้าสามารถทำได้มากกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้ผ่านฤทธิ์อำนาจที่อยู่ในตัวเรานี้ (เอเฟซัส 3:20-21) สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเราสวมชุดเกราะแห่งพระวิญญาณ และมีวินัยฝ่ายจิตวิญญาณ พระเจ้าจะอวยพรเราด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ เราเข้มแข็งได้ด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้านี้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้เกรียงไกร อับบาพระบิดาและผู้เลี้ยงที่ใส่ใจโปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าด้วยฤทธิ์อำนาจและพระคุณของพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าจะสามารถยืนหยัดมั่นคงต่อการจู่โจมและการยั่วยวนของมารซาตานนั้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น