ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనం ఎదుర్కొనే యుద్ధం భౌతికమైనది కాదు. బదులుగా, ఇది మనకు సులభంగా కనిపించని మరియు చాలా శక్తివంతమైన శక్తులతో కూడిన ఆధ్యాత్మిక యుద్ధం. మనము దీనిని ఊహాజనిత యుద్ధంగా లేదా అసంబద్ధమైన పోరాటంగా తోసిపుచ్చకూడదు. సాతానుడు కయీను వాకిట పాపము పొంచియుండగా , అతను ఆ పాపమును కలిగి ఉండాలని కోరుకున్నాడు, కాబట్టి అతను మన వాకిట పొంచి ఉన్నాడు (ఆదికాండము 4: 7). మనలను ఓడించడానికి, నాశనం చేయడానికి లేదా భ్రష్టుపట్టించడానికి తన శక్తి మేరకు తన చెడు శక్తులను ఉపయోగిస్తాడు. మనం ఈ యుద్ధాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించాలి మరియు మన శత్రువు యొక్క ఆధ్యాత్మిక శక్తిని గుర్తించాలి.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నేను చెడు వలన కలుగు ముప్పును తీవ్రంగా తీసుకోని సమయాలను బట్టి నన్ను క్షమించు. మీ పని మరియు సంకల్పానికి విరుద్ధమైన మరియు అపవిత్రమైన వాటితో ముడిపడి ఉన్న దేనియెడలనైనను నాకు పవిత్రమైన విరక్తిని ఇవ్వండి. నేను ప్రలోభాలకు మోసపోకుండా మరియు అపవాది సమస్త రూపాల్లో చెడు యొక్క శక్తి నుండి నన్ను విడిపించండి . యేసు యొక్క శక్తివంతమైన నామములో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change