ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీ ప్రాథమిక పెట్టుబడి ఏమిటి? నీతి మాత్రమే నిజమైన దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది!

నా ప్రార్థన

పవిత్రమైన దేవా, మంచి, పవిత్రమైన, ధర్మబద్ధమైన వాటిని విలువైనదిగా భావించినందుకు ధన్యవాదాలు. నా వ్యక్తిత్వంలో ఆ లక్షణాలను అభివృద్ధి చేయడానికి నాకు అధికారం ఇచ్చినందుకు నేను మిమ్మల్ని ప్రశంసిస్తున్నాను. యేసు నామంలో ప్రార్దిస్తున్నాము. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు