ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

అయ్యో! నేను పన్నులను ద్వేషిస్తున్నాను. కానీ నేను అంగీకరించాలి, ఆ పన్నులు కల్పించే అనేక అధికారాలు మరియు ఆశీర్వాదాలను నేను అనుభవిస్తున్నాను. పౌలు రోమా ​​13లో మనకు గుర్తు చేస్తున్నాడు, పౌర అధికారులు అరాచకం, గందరగోళం మరియు చట్టవిరుద్ధతను అరికట్టడానికి దేవుని సాధనాలు. ఒక క్రిస్టియన్‌గా, నేను చాలా చట్టాలకు అతీతుడను ఎందుకంటే యేసుపై నా విశ్వాసం చట్టపరమైన ఆజ్ఞలకంటే కంటే చాలా కఠినంగా నా ప్రవర్తనను నియంత్రిస్తుంది. కానీ నేను ఒక మంచి పౌరుడిగా, మంచి ఆర్థిక నిర్వాహకుడిగా, మంచి గౌరవప్రదమైన పొరుగువాడిగా మరియు అర్హత పొందిన వారిని ఇష్టపూర్వకంగా గౌరవించే వ్యక్తిగా ఉండటానికి నాకు ఒక బాధ్యత ఉంది (నేను దానికి "ఋణపడి " ఉన్నాను అని పౌలు చెప్పారు).

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నేను నీకు విధేయతను ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. మీరు మాత్రమే సార్వభౌముడు, పాలకుడు మరియు రాజు. కానీ మీరు నా ప్రభుత్వాన్ని గౌరవించమని నన్ను పిలిచినందున, అలాంటి భూమిలో ఉండటానికి మీరు నన్ను చాలా గొప్పగా ఆశీర్వదించారు కాబట్టి, మీ కృపను నాపై చాలా గొప్పగా అందించినందున, నా విధేయతను గౌరవించే విధంగా ఈ రోజు జీవించడానికి నేను కట్టుబడి ఉన్నాను. మీరు, నా దేశంలో నా పౌరసత్వం మరియు ఈ రోజు నేను కలిసే వారి పట్ల నాకున్న గౌరవం కనపరిచేలా జీవిస్తాను . యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change