ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీ గురించి నాకు తెలియదు, కానీ అవసరాలకోసం అనేక పరీక్షల ద్వారా వెళ్లవలసిన విధానాన్ని అభినందించడం నాకు చాలా కష్టం. వాస్తవానికి, జీవితంలో పరీక్షలు తట్టుకోవడం చాలా కష్టం! మనము వాటి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఇది నిజముగా సత్యము. కానీ యేసులో విశ్వాసులైన మనకు పరీక్షల క్రింద పట్టుదలతో ఉండటానికి కొన్ని ముఖ్య ఆధ్యాత్మిక కారణాలు ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మికంగా విషయాలు కఠినంగా ఉన్నప్పుడు అక్కడే ఉండటం చాలా మంచి కారణాలలో ఒకటి అది మన నుండి తీసివేయలేని జీవిత కిరీటాన్ని ఇస్తానని దేవుడు మనకు ఇచ్చిన వాగ్దానం.

నా ప్రార్థన

దయగల దేవా, జయించిన నాకు జీవిత కిరీటాన్ని వాగ్దానం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా పట్టుదలతో ఉండటానికి నాకు శక్తినివ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు