ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీ గురించి నాకు తెలియదు, కానీ అవసరాలకోసం అనేక పరీక్షల ద్వారా వెళ్లవలసిన విధానాన్ని అభినందించడం నాకు చాలా కష్టం. వాస్తవానికి, జీవితంలో పరీక్షలు తట్టుకోవడం చాలా కష్టం! మనము వాటి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఇది నిజముగా సత్యము. కానీ యేసులో విశ్వాసులైన మనకు పరీక్షల క్రింద పట్టుదలతో ఉండటానికి కొన్ని ముఖ్య ఆధ్యాత్మిక కారణాలు ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మికంగా విషయాలు కఠినంగా ఉన్నప్పుడు అక్కడే ఉండటం చాలా మంచి కారణాలలో ఒకటి అది మన నుండి తీసివేయలేని జీవిత కిరీటాన్ని ఇస్తానని దేవుడు మనకు ఇచ్చిన వాగ్దానం.

Thoughts on Today's Verse...

I don't know about you, but it is hard for me to appreciate our need to go through trials. In fact, trials in life are just plain hard to tolerate! This is especially true when we are in the middle of them. But as believers in Jesus, we have some key spiritual reasons to persevere under trials. One of the very best reasons to hang in there when things are tough spiritually is God's promise to give us the crown of life that can't be taken away from us.

నా ప్రార్థన

దయగల దేవా, జయించిన నాకు జీవిత కిరీటాన్ని వాగ్దానం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా పట్టుదలతో ఉండటానికి నాకు శక్తినివ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

My Prayer...

Gracious God, thank you for promising the victor's crown of life to me. Empower me to persevere through the power of your Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of యాకోబు 1:12

మీ అభిప్రాయములు