ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరి కోసం మనం మాట్లాడలేనప్పటికీ, మన కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకునే అనగా మనము ప్రభువును ససేవించడము అనే దానికి కట్టుబడి ఉండవచ్చు! మనము కానీ కేవలము దానికి కట్టుబడమే కాకుండా, దానిని చేయడములో మాదిరిని ఉంచి, దానిలో నడుచునట్లు దారి తీద్దాం. "నేను ఈ రోజు ప్రభువును సేవిస్తాను!" అప్పుడు మనతో కలిసిరమ్మని ఇతరులను అడగవచ్చు.

నా ప్రార్థన

ఓ మంచి కాపరి, నిన్ను మరింత ప్రేమించేలా నా కుటుంబాన్ని ఎలా నడిపించాలో నాకు జ్ఞానం ఇవ్వండి. దయచేసి నా తల్లిదండ్రులను ఆశీర్వదించండి మరియు వారి విశ్వాసానికి ధన్యవాదాలు. దయచేసి నాకు ధైర్యం మరియు సున్నితత్వం ఇవ్వండి, తద్వారా నేను మీ సత్యాన్ని నా పిల్లలతో సమర్థవంతంగా పంచుకోగలను. దేవా, దైవభక్తిగల పిల్లలను పెంచాలని కోరుకునే తల్లిదండ్రులను దయచేసి ఆశీర్వదించండి, వారు ఏదో ఒక రోజు మీరు నాకు ఇచ్చిన పిల్లలను వివాహం చేసుకుంటారు. నా ఇల్లు మీకు తెలిసిన, ప్రశంసించబడిన, గౌరవించబడిన మరియు ప్రేమించబడే ప్రదేశంగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. యేసు నామంలో నేను వినయంగా అడుగుతున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు