ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఆయన చిత్తాన్ని మనం పాటించాలన్న దేవుని కోరిక ఏకపక్షంగా, హఠాత్తుగా లేదా డిమాండ్ చేయదు. ఆయన పాత్రను మనం ప్రతిబింబించాలని, ఆయన ఆశీర్వాదాలను కనుగొని, తన బలాన్ని పొందాలని ఆయన కోరుకుంటాడు. విధేయతను మనం తప్పక చేయవలసిన పనిగా చూడకుండా, ఒక ఆశీర్వాదంగా మనం కనుగొనగలం. దేవుడు మనకు విధేయత చూపించమని, మనకు మార్గనిర్దేశం చేసే సూత్రాలు, మరియు ధర్మాన్ని వెతకడం ద్వారా మనం అతని ఆశీర్వాదంలో విశ్రాంతి తీసుకోవటానికి, ఆయన బలంతో జీవించటానికి మరియు మనలను నడిపించడానికి అతను కోరుకునే కొత్త సరిహద్దులను కనుగొంటాడు.

Thoughts on Today's Verse...

God's desire that we obey his will is not arbitrary, impulsive, or demanding. Our Father wants us to reflect his character, rest his blessings, and receive his strength so he can restore our freedom. Let's not look at obedience merely as something we must do, but as a life of blessing that we get to discover. God gives us his commands to obey so that we can find the new frontiers of grace, where he longs to lead us.

నా ప్రార్థన

యెహోవా, తండ్రీ, నీ చిత్తాన్ని వెల్లడించినందుకు మరియు దానిని పాటించమని నన్ను పిలిచినందుకు ధన్యవాదాలు. నీ ఆశీర్వాదం నాతో పంచుకొని నన్ను నీ శాశ్వత సన్నిధిలోకి తీసుకురావాలన్నది నీ కోరిక అని నాకు తెలుసు. యేసు నామంలో నేను మీకు ధన్యవాదాలు. ఆమెన్.

My Prayer...

LORD and Father, thank you for revealing your will and calling me to obey it. I know your desire is to share your blessings with me and bring me into your eternal presence. In Jesus' name I thank you. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ద్వితీయోపదేశకాండము 11:8

మీ అభిప్రాయములు