ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

అందమైన పదబంధం కదా! "దేవుని స్వరం అద్భుతమైన మార్గాల్లో ఉరుములవలే ఉంటుంది ఆయన మన అవగాహనకు మించిన గొప్ప పనులు చేస్తాడు." దేవుడు ఎంత అద్భుతమైనవాడో మాట్లాడటానికి లేదా ఆలోచిస్తూ ఎక్కువ సమయం గడిపే బదులు, ప్రార్థనలో ఆయనను స్తుతిద్దాం.

నా ప్రార్థన

పవిత్రుడు, నీతిమంతుడు మరియు శాశ్వతమైన దేవా ! మీరు మాత్రమే నిజంగా మరియు పూర్తిగా పవిత్రులు. నేను మీ మార్గాల సుదూర పొలిమేరలను అర్థం చేసుకోలేను, కానీ నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. నా ఉత్తమ రోజులలో మీరు నాకు చాలా దూరంగా ఉన్నారు, నా లాంటి వ్యక్తిని విడుదల చేయడానికి మీరు ఇంత ఖర్చు ఎందుకు చెల్లించాలో నాకు అర్థం కాలేదు. కానీ, ప్రియమైన దేవా, నా హృదయలోతుల నుండి నేను మీకు ధన్యవాదాలు తెలుపు చున్నాను మరియు ప్రశంసిస్తున్నాను. యేసు నామంలో. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు