ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కొన్ని సమయాల్లో మనం చాలా ఒంటరిగా మరియు వేరుగా భావించే ప్రపంచంలో, ఎవరైనా మన కోసం మరియు మన ఆధ్యాత్మిక అవసరాల కోసం ప్రార్థిస్తున్నారని తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. "ఈనాటి వచనం" పరిచర్యలో భాగమైన వేలాది మంది గురించి నేను ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, మీరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలతో మరియు ఈ రోజు, మీరు ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాన్ని పంచుకుంటున్నారని తెలుసుకోవడం ద్వారా మీరు ఆశీర్వదించబడాలని నేను ప్రార్థించకుండా ఉండలేను. మనము ఒకరికొకరు ప్రార్థిస్తాము. మరియు పౌలు తాను ఎన్నడూ కలవని కొలొస్సి స్నేహితుల కోసం - "మీరు సంపూర్ణ జ్ఞానమును ఆత్మ సంబంధమైన వివేకముగనులవారునుదేవుని విషయమైన జ్ఞాన మందు అభివృద్ధి పొందుచు, అన్ని విషయములలో ప్రభువును సంతోషపెట్టునట్లు దేవుని బతిమాలు చున్నాము." అని ప్రార్థించిన దాని కంటే మెరుగైన ప్రార్థన మరొకటి ఉండదు. ఈ రోజు ఒకరికొకరు ప్రార్థిద్దాం.

నా ప్రార్థన

ఓ అమూల్యమైన మరియు పరలోకపు తండ్రీ, ఈ రోజు నేను మీ ముందుకు వచ్చి మీ కోసం జీవించాలని కోరుకునే ఇతర విశ్వాసుల కోసం ప్రార్థిస్తున్నాను. నేటి పద్య ప్రయాణాన్ని నాతో పంచుకునే వారి కోసం నేను ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాను. మనము ప్రపంచమంతటా జీవిస్తున్నప్పటికీ మరియు అన్ని రకాల అవసరాలను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, మీ ఇష్టాన్ని తెలుసుకోవడం మరియు జీవించడం మరియు మేము మీకు తెలిసినవారము మరియు ప్రేమించబడ్డామని నమ్మకంగా ఉండటం మా లోతైన అవసరం అని మా అందరికీ తెలుసు. దయచేసి ఆత్మ నడిపించే జ్ఞానం మరియు అవగాహన ద్వారా మీ చిత్తానికి సంబంధించిన జ్ఞానంతో మా అందరినీ నింపండి. మేము మిమ్మల్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాము, మిమ్మల్ని గౌరవించాలనుకుంటున్నాము, మీకు సేవ చేయాలనుకుంటున్నాము మరియు చివరికి మిమ్మల్ని ముఖాముఖిగా చూడాలనుకుంటున్నాము. మా అన్నయ్య యేసు నామమున ప్రార్దిస్తున్నాము . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change