ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఈ రోజు ప్రపంచం నా నుండి ఎక్కువగా ఏమి వినవలసి ఉంది? నేను నమ్ముతున్నానని చెప్పుకునే దయ యొక్క దయరాగంతో ట్యూన్ చేయబడిన జీవితం. మంచి చేయడం, క్రీస్తులా ఉండటం, వ్యతిరేకత, విరక్తి మరియు హింసకు కూడా పేతురు కలిగియున్న సమాధానం కలిగియుండటం . మనం యేసులో స్వేచ్ఛగా ఉన్నాం, కానీ స్వేచ్ఛగా ఉండటం అంటే మనం స్వేచ్ఛగా ఉన్నామని డాంబికంగా నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బదులుగా, మరణాన్ని జయించడానికి మరణించిన మరియు సంపూర్ణ పరలోకపు స్వాతంత్ర్యాన్ని త్యజించిన అతని కోసం మనం జీవించగలము, తద్వారా మనం దానిని కనుగొనవచ్చు. మనం ఇతరులకు సేవ చేయడానికి మరియు అన్నింటికంటే ఎక్కువగా దేవునికి సేవ చేయడానికి స్వేచ్ఛగా ఉన్నాము.

నా ప్రార్థన

పవిత్ర తండ్రీ, నా గొప్ప విమోచకుడా, నీ అమూల్యమైన కుమారుని ఖర్చుతో పాపం, ధర్మశాస్త్రము మరియు మరణం నుండి నన్ను విడిపించావు. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పడానికి ఈ రోజు నా హృదయాన్ని మీకు విప్పాను. నేను ఈ అద్భుతమైన విమోచన బహుమతికి ధన్యవాదాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. దయచేసి ఈ రోజు నా జీవితంలోని చర్యలు మరియు నా నోటి మాటలు మరియు నా మనస్సులోని ఆలోచనలు మరియు నా హృదయ భావోద్వేగాలను నా కృతజ్ఞతా సమర్పణగా అంగీకరించండి. నా కొరకైన త్యాగం మరియు మీ పవిత్ర కుమారుడు నామమున నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change