ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โลกต้องการที่จะได้ยินอะไรจากผมในวันนี้ คำตอบที่เปโตรใช้เมื่อมีความขัดแย้ง การเยาะเย้ย หรือการข่มเหง คือ การมีชีวิตที่เป็นไปตามพระคุณพระเจ้า การทำดี และการเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ เรามีอิสระในพระเยซู การเป็นอิสระหมายความว่าเราไม่ได้มีการเสแสร้งว่าเรามีอิสระ แต่เราสามารถมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ ผู้ที่สิ้นพระชนม์ ชนะความตายและสละเสรีภาพในสวรรค์เพื่อที่จะให้เราพบกับเสรีภาพนั้นได้ เรามีอิสระที่จะรับใช้ผู้อื่นและที่สำคัญรับใช้พระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ผู้ปลดแอกที่ยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์ พระองค์ได้ปลดปล่อยข้าพระองค์จากบาป กฎ และความตาย ด้วยค่าไถ่ที่เป็นพระบุตรที่พระองค์ทรงรัก ข้าพระองค์เปิดใจให้กับพระองค์ในวันนี้ เพื่อจะบอกว่าข้าพระองค์รักพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะขอบพระคุณพระองค์สำหรับของขวัญในการไถ่ที่ยิ่งใหญ่นี้ ขอทรงโปรดรับการกระทำในชีวิตของข้าพระองค์ คำพูดจากปากของข้าพระองค์ และความคิดในใจของข้าพระองค์ และอารมณ์ในจิตใจของข้าพระองค์ในวันนี้ เป็นเครื่องถวายแห่งการขอบพระคุณของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูผู้เสียสละของข้าพระองค์ และพระบุตรผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น