ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

చివరిసారి మీరు క్రీస్తులో క్రొత్త సోదరుడిని లేదా సోదరిని కనుగొని, ఆ విలువైన వ్యక్తికి వారు చేస్తున్న సమస్తము సరియైనదే అని ఎప్పుడు చెప్పారు? అది చాలా రోజులైనది అని మీరు అనుకొనుటలేదా,మరియు మీరు ఈ రోజే వారికి దానిని తెలియజేయాలి. క్రీస్తులో ఉన్న ఇతరులను ప్రోత్సహించడానికి మరియు ధృవీకరించడానికి మరియు వారి కోసం దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి మరింత కట్టుబడి ఉండండి.

నా ప్రార్థన

తప్పిపోయినవారి ఆత్మలను రక్షించే గొర్రెల కాపరి మా సంఘములో మరియు నా జీవితంలోని కొత్త క్రైస్తవులకు ధన్యవాదాలు. వారిని ఆశీర్వదించండి మరియు చెడు నుండి వారిని రక్షించండి మరియు క్రీస్తులో పరిపూర్ణత కోసం వారి ప్రయాణంలో వారికి సహాయపడటానికి మరియు ప్రోత్సహించడానికి అక్కడ ఉండటానికి మమ్మల్ని, మీ పిల్లలు మరియు వారి సోదరులు మరియు సోదరీమణులను ఉపయోగించుకోండి. నా ప్రభువైన క్రీస్తు యేసు పవిత్ర నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు