ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఆనందం ! సంతోషపడుట ! మనలను నీతిమంతులుగా మార్చడానికి దేవుని మహిమ గురించి మరియు ఆయన మనతో పంచుకున్న దయ గురించి ఆలోచించినప్పుడు, మనం ఎలా సంతోషించకుండావుండగలము ? దేవుడు మహిమాన్వితంగా పరిశుద్ధుడు , గంభీరమైనవాడు. అతను శాశ్వతమైన మరియు న్యాయమైనవాడు. మరోవైపు, మనం లోపభూయిష్టంగా, మర్త్యంగా, పరిమితంగా, పాపంగా ఉన్నాము. అయినప్పటికీ, ఆయన గొప్ప దయతో, యేసు బలి ద్వారా ఆయన మనలను నీతిమంతులుగా చేసాడు, తద్వారా మనం ఆయనతో శాశ్వతమైన ఇంటిని పంచుకుంటాము. మనము ఆయనకు చెల్లించు మహిమయే అయన దయపట్ల మన ప్రతిస్పందనగా ఉండాలి.

Thoughts on Today's Verse...

Joy! Rejoicing! When we think about the glory of God and the grace that he has shared with us to make us righteous, how can we not rejoice? God is gloriously holy and majestic. He is eternal and just. We, on the other hand, are flawed, mortal, limited, and sinful. Yet in his rich mercy, he has made us righteous by the sacrifice of Jesus so that we could share an eternal home with him. Our response must be praise!

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ మరియు నీతిమంతుడవైన తండ్రీ, నేను మీ పేరును స్తుతిస్తున్నాను మరియు మీ కృపకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. నా మనస్సు అర్థం చేసుకోగలిగిన దానికంటే మీరు నిజంగా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నారు మరియు నేను అర్థం చేసుకోగలిగిన దానికంటే చాలా ఉదారంగా ఉన్నారు. కాబట్టి నా జీవితం మీరు మరియు నా కోసం మీరు చేసిన అన్నిటికీ నా ప్రగాడమైన మహిమను ప్రతిబింబిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Holy and righteous Father, I praise your name and give thanks for your grace. You are indeed more marvelous than my mind can comprehend and more generous than I can understand. So I offer you my praise, hoping that my life reflects my deep appreciation for all that you are and all that you have done for me. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కీర్తనలు 97:12

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change