ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความสุข ความชื่นชมยินดี เมื่อเรานึกถึงพระสิริของพระเจ้าและพระคุณที่พระองค์แบ่งปันให้กับเรา เพื่อทำให้เราเป็นคนชอบธรรม แล้วเราจะไม่ชื่นชมยินดีได้ยังไง พระเจ้านั้นรุ่งโรจน์ บริสุทธิ์ และสง่างาม พระองค์เป็นนิรันดร์และยุติธรรม ในทางตรงข้าม เรานั้นมีข้อบกพร่อง เป็นแค่มนุษย์ มีขีดจำกัด และทำบาป แต่ในความเมตตาอย่างล้นเหลือของพระองค์ พระองค์ได้ทำให้เราเป็นคนชอบธรรมโดยการสละชีพของพระเยซู เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกับพระองค์ในบ้านที่เป็นนิรันดร์ได้ เราควรสรรเสริญพระองค์เป็นการตอบแทน

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระนามของพระองค์และขอขอบคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ พระองค์นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่สมองของข้าพเจ้าจะเข้าถึงได้ และมีความเมตตายิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้ ดังนั้นข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ โดยหวังว่าชีวิตของข้าพเจ้าจะสะท้อนความซาบซึ้งใจออกมาให้เห็น สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์เป็น และทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำ เพื่อข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น