ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఆనందం ! సంతోషపడుట ! మనలను నీతిమంతులుగా మార్చడానికి దేవుని మహిమ గురించి మరియు ఆయన మనతో పంచుకున్న దయ గురించి ఆలోచించినప్పుడు, మనం ఎలా సంతోషించకుండావుండగలము ? దేవుడు మహిమాన్వితంగా పరిశుద్ధుడు , గంభీరమైనవాడు. అతను శాశ్వతమైన మరియు న్యాయమైనవాడు. మరోవైపు, మనం లోపభూయిష్టంగా, మర్త్యంగా, పరిమితంగా, పాపంగా ఉన్నాము. అయినప్పటికీ, ఆయన గొప్ప దయతో, యేసు బలి ద్వారా ఆయన మనలను నీతిమంతులుగా చేసాడు, తద్వారా మనం ఆయనతో శాశ్వతమైన ఇంటిని పంచుకుంటాము. మనము ఆయనకు చెల్లించు మహిమయే అయన దయపట్ల మన ప్రతిస్పందనగా ఉండాలి.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ మరియు నీతిమంతుడవైన తండ్రీ, నేను మీ పేరును స్తుతిస్తున్నాను మరియు మీ కృపకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. నా మనస్సు అర్థం చేసుకోగలిగిన దానికంటే మీరు నిజంగా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నారు మరియు నేను అర్థం చేసుకోగలిగిన దానికంటే చాలా ఉదారంగా ఉన్నారు. కాబట్టి నా జీవితం మీరు మరియు నా కోసం మీరు చేసిన అన్నిటికీ నా ప్రగాడమైన మహిమను ప్రతిబింబిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు