ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసును గుర్తుంచుకో! ఆయన చేసిన గొప్ప త్యాగాన్ని గుర్తుంచుకో. మీ పట్ల ఆయన సాటిలేని ప్రేమను గుర్తుంచుకో! తన ప్రభు భోజనం ద్వారా అతన్ని గుర్తుంచుకో! యేసును గుర్తుంచుకో!

నా ప్రార్థన

ఓ తండ్రీ, యేసు కోసం చాలా ధన్యవాదాలు! ఆధ్యాత్మిక భోజనంతో నన్ను ఆశీర్వదించినందుకు ధన్యవాదాలు, యేసు చనిపోయాడని మళ్ళీ , తన శరీరాన్ని మరియు రక్తాన్ని నా పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్త బలిగా అర్పించాడు అని ప్రకటించి నాకు గుర్తుచేస్తుంది. ఈ గొప్ప త్యాగాన్ని నేను శక్తివంతంగా గుర్తుంచుకోగలిగిన రోజుగా ఆయన పునరుత్థాన దినాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు మరియు మీ పునరుత్థానం మీ పిల్లలకు లభించిన పుణః కలయిక యొక్క గొప్ప రోజును ఊహించగలను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change