ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ให้ระลึกถึงองค์พระเยซู ระลึกถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ระลึกถึงความรักอันหาที่เปรียบไม่ได้ของพระองค์ที่มีต่อเรา ให้เราระลึกถึงองค์พระเยซูผ่านทางพิธีศีลระลึก มาระลึกถึงองค์พระเยซูกันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณมากสำหรับพระเยซู ขอบคุณที่ได้อวยพรข้าพเจ้าด้วยอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นการเตือนข้าพเจ้าและเป็นการประกาศอีกครั้งว่าพระเยซูได้ตาย ได้ถวายร่างกายและเลือดของพระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่ข้าพเจ้าจากความบาป ขอบคุณที่ให้วันที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตาย เพื่อเป็นวันที่ข้าพเจ้าจะได้ระลึกถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และตั้งตาคอยวันที่ยิ่งใหญ่ที่จะได้อยู่ร่วมกับพระองค์ ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะพระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change