ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు అద్భుతమైనవాడు మరియు శక్తివంతుడు. అతను ఎంచుకున్నది ఏదైనా చేయగలడు. అందువల్ల అతను చేయగలిగిన అన్ని పనులలో మనలనుప్రేమించుటకు మరియు దీవించుటకు ఎన్నుకోవడము ఆశ్చర్యంగా లేదా? దేవుడు మనలను భౌతికమైన వాటితో కూడా దీవిస్తాడు. ఆయన మనలను ఆత్మీయముగా దీవిస్తాడు ఆయన మనలను పెద్దవాటితో మరియు చిన్న వాటితో మరియు వాటి మధ్య వున్నవాటితో ఆయన మనలను నిరీక్షణ తో దీవిస్తాడు మరియు ఆయన మనలను బాధను మించి దీవిస్తాడు. ఆయన ఇప్పుడు మరియు రానున్న కాలములో దీవిస్తాడు. ఆయన అన్నింటిని మన మేలు కొరకు శాశ్వతము మరునాట్లు దీవిస్తాడు( రోమా 8:28).కాబట్టి మనము అతనిని గౌరవప్రదమైన భక్తి తో గౌరవిద్దాము - భయంతో కాదు కానీ ప్రేమతో కూడిన విస్మయం మరియు ఆనందంతో - అతను చేసిన అన్ని గొప్ప పనులను గుర్తుచేసుకుందాము .

నా ప్రార్థన

ఉదార స్వభావము మరియు దయగల దేవా, నన్ను చాలా విధాలుగా ఆశీర్వదించినందుకు ధన్యవాదాలు. దయచేసి నా జీవితాన్ని ఇతరులకు ఆశీర్వాదంగా మరియు మీకు కీర్తిగా ఉపయోగించుకోండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు