ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

విశ్వాసం మరియు దయతో కూడిన ఆమె జీవితం కోసం మీరు దైవభక్తి గల స్త్రీని చివరిసారి ఎప్పుడు ప్రశంసించారు? ఈ రోజు ఈ మహిళలలో చాలామందికి అభినందనలు మరియు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఒకటి లేదా రెండు మాటలు వ్రాయడానికి ఎందుకు సమయం వెచ్చించకూడదు. దైవభక్తిగల స్త్రీల విశ్వాసం లేకుంటే నేడు మనం ఎక్కడ ఉంటాము? నేను ఊహించలేను మరియు అటువంటిది నేను కోరుకోవడం లేదు! అవి మనకు మరియు మన విశ్వాసానికి ఎంత విలువైనవో ఈ రోజు వారికి చెప్పండి.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, ఈ క్రింది దైవభక్తిగల స్త్రీలకు నా జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దినందుకు మరియు నాకు విశ్వాసం కలిగించడానికి మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ... దేవా, మీ ప్రజల కోసం చాలా చేసిన పవిత్ర గ్రంథంలో విశ్వాసం ఉన్న గొప్ప మహిళలకు నేను మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. మాకు, మీ సంఘమునకు , మీ విశ్వాసం ఉన్న పిల్లలకు, ఈ గొప్ప స్త్రీలు ఎంత విలువైనవారో చూపించడానికి సాధ్యమైన ప్రతి మార్గాన్ని కనుగొనడంలో మాకు సహాయం చేయండి. యేసు నామములో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు