ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

సేవకుల కోసం ఇంతకంటే ఘర్షణను సృష్టించిన మరే లేఖనం బహుశా ఇంకోటి లేదు. వివాహానికి మాత్రమే వర్తించనప్పటికీ, మన లోతైన విలువలను పంచుకోని వారితో జీవితకాల భాగస్వామ్యాన్ని కలిగియున్నపుడు, మనము మన ఆధ్యాత్మిక ఆరోగ్యానికి అపాయం కలిగిస్తున్నాం అనే విషయానికి ఇది శక్తివంతమైన గురుతు ఈ వాక్యం. ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ఇశ్రాయేలీయులను గాడిదను, ఎద్దును కలిపి ఉంచడానికి దేవుడు అనుమతించనట్లే, చివరికి అది వారిద్దరినీ విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది, పౌలు క్రైస్తవులకు వారి లోతైన సంబంధాలలో కూడా ఇదే నిజమని గుర్తుచేస్తాడు.

Thoughts on Today's Verse...

There is probably no other Scripture that has produced more conflict for ministers than this one. While not applying just to marriage, this verse is a powerful reminder that when we make life-long partnerships with those who do not share our deepest values, we are endangering our spiritual health. Just as God would not allow the Israelites under the Law to yoke a donkey and an ox together because it would ultimately break them both down, Paul reminds Christians that the same is true in their deepest relationships as well.

నా ప్రార్థన

తండ్రియైన దేవా, మీ సంకల్పం ఏకపక్షం కాదని నాకు తెలుసు. నాకు ఉత్తమమైనదాన్ని మీరు కోరుకుంటున్నారని నాకు తెలుసు. కాబట్టి నేను నా భాగస్వాములను మరియు నా సన్నిహితులను ఎన్నుకున్నప్పుడు నాకు జ్ఞానం ఇవ్వండి. మీ కోసం జీవించడానికి ఒకరికొకరు సహాయపడటానికి మాకు సహాయపడండి మరియు మీ ఆశీర్వాదాలను మరియు దయను పంచుకోండి. మిమ్మల్ని, మీ దయ మరియు మీ రక్షణను మరింత పూర్తిగా తెలుసుకోవడానికి ఇతరులను ప్రభావితం చేయడానికి మాకు సహాయపడండి. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Father God, I know your will is not arbitrary. I know you want what is best for me. So please give me wisdom as I choose my partners and my closest friends. Help us to help each other live for you and share your blessings and grace. Help us to influence others to come to know you, your mercy, and your salvation more completely. In Jesus' name. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 కొరింథీయులకు 6:14

మీ అభిప్రాయములు