ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

సేవకుల కోసం ఇంతకంటే ఘర్షణను సృష్టించిన మరే లేఖనం బహుశా ఇంకోటి లేదు. వివాహానికి మాత్రమే వర్తించనప్పటికీ, మన లోతైన విలువలను పంచుకోని వారితో జీవితకాల భాగస్వామ్యాన్ని కలిగియున్నపుడు, మనము మన ఆధ్యాత్మిక ఆరోగ్యానికి అపాయం కలిగిస్తున్నాం అనే విషయానికి ఇది శక్తివంతమైన గురుతు ఈ వాక్యం. ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ఇశ్రాయేలీయులను గాడిదను, ఎద్దును కలిపి ఉంచడానికి దేవుడు అనుమతించనట్లే, చివరికి అది వారిద్దరినీ విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది, పౌలు క్రైస్తవులకు వారి లోతైన సంబంధాలలో కూడా ఇదే నిజమని గుర్తుచేస్తాడు.

Thoughts on Today's Verse...

Few other Scriptures have produced more difficulty for God's servants — ministers, pastors, elders — as they have sought to serve others. While not applying only to marriage, it almost certainly applies as a warning to a believer thinking about marrying an unbeliever. It is a Spirit-inspired reminder that when we make life-long partnerships with those who do not share our deepest values in Christ, we are endangering our spiritual health and placing future misunderstandings and burdens on our partnership. Just as God's Law would not allow the Israelites to yoke a donkey and an ox together because it would ultimately break them both down, Paul also reminds Christians this same principle is true for their most significant relationships as well.

నా ప్రార్థన

తండ్రియైన దేవా, మీ సంకల్పం ఏకపక్షం కాదని నాకు తెలుసు. నాకు ఉత్తమమైనదాన్ని మీరు కోరుకుంటున్నారని నాకు తెలుసు. కాబట్టి నేను నా భాగస్వాములను మరియు నా సన్నిహితులను ఎన్నుకున్నప్పుడు నాకు జ్ఞానం ఇవ్వండి. మీ కోసం జీవించడానికి ఒకరికొకరు సహాయపడటానికి మాకు సహాయపడండి మరియు మీ ఆశీర్వాదాలను మరియు దయను పంచుకోండి. మిమ్మల్ని, మీ దయ మరియు మీ రక్షణను మరింత పూర్తిగా తెలుసుకోవడానికి ఇతరులను ప్రభావితం చేయడానికి మాకు సహాయపడండి. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Father God, I know your will is not arbitrary. I know you want what is best for me. So please give me wisdom as I choose my partnerships and closest friends. Help us as believers to help each other live for you and share your blessings and grace with those who are not believers. Please use us to influence others to come to know you, your mercy, and your salvation more thoroughly, and also have the courage to do so before entering into lasting and significant relationships with them. In Jesus' name. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 కొరింథీయులకు 6:14

మీ అభిప్రాయములు