ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు మన పట్ల వ్యక్తిగతంగా ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు. ఎంతగా అంటే, అతను వ్యక్తిగతంగా మనకు ఈ సంకేతం ఇస్తున్నాడు . ఇమ్మాన్యుయేల్ అనే పేరు యొక్క అర్థాన్ని మత్తయి వివరించినందున, ఆ సంకేతం ఏమిటో మనకు తెలుసు - యేసు మనతో దేవునిగా జీవించడానికి వస్తున్నాడు. అతని ఉనికి దేవుని సన్నిధి. అతని జీవితం దేవుని సంకేతం. అతని పుట్టుక యొక్క అద్భుతం దైవ రహస్యం మరియు అది మన కోసం ఆయన దయ యొక్క ప్రకటన.

Thoughts on Today's Verse...

God is interested in us personally. So much so, that he personally gives us this sign. Because of Matthew's explanation of the meaning of the name Immanuel, we know what that sign was — Jesus coming to live as God with us. His presence is God's presence. His life is God's sign. The miracle of his conception is God's mystery and also his statement of grace for us.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధుడు మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన ప్రభువు నిర్లిప్తంగా మరియు దూరంగా ఉన్న దేవుడిగా ఉండటానికి నిరాకరించాడు: యేసులో మన మధ్య నివసించడానికి వచ్చినందుకు మీకు నా ధన్యవాదాలు. మీ త్యాగం మరియు శ్రమలకు మీకు నా ధన్యవాదాలు మరియు అభినందిస్తున్నాను. ఈ సంకేతం మీకు చాలా ఖర్చవుతుందని నాకు తెలుసు, కాబట్టి దయచేసి ప్రార్థనలోను , పాటలోను ,ఆలోచనలోను మరియు జీవితంలో నా స్తుతులలో యేసు నామంలో మీకు నా కృతజ్ఞతలు ప్రతిబింబించనివ్వండి. ఆమెన్.

My Prayer...

Holy and Almighty Lord who refuses to be the god who is detached and far away: I thank you for coming to live among us in Jesus. I thank you and praise you for your sacrifice and pain. I know this sign cost you greatly so please let my praise in prayer, song, thought and life reflect my thanks to you in Jesus name. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of యెషయా 7:14

మీ అభిప్రాయములు