ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుని సందేశం పుస్తకం, మర్మపువిషయాలు లేదా గ్రంధపు చుట్టలకు మాత్రమే పరిమితం కాదు. దేవుణ్ణి స్తుతించండి! ఈ వాక్యము , మాంసం మరియు రక్తం మరియు ఎముకలను ధరించింది!సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుణ్ణి స్తుతించండి! ఈ సందేశం, ఈ పదం చాలా దూరం, పవిత్రమైనది మరియు చేరుకోలేనిది కాదు. ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను స్తుతించండి! అతను మానవ మాంసంతో మనకు ప్రేమ, ఆశ, విముక్తి, దయ, మోక్షం, ఆనందం తీకుసువస్తు మన దగ్గరకు వచ్చాడు.

Thoughts on Today's Verse...

God's message wasn't content to stay confined to a book, a prophecy, or a scroll. Praise God! This Message, this Word, took on flesh and blood and bones! Praise God Almighty! This Message, this Word, didn't remain far off, distantly holy and unapproachable. Praise the LORD, God of Israel! He came to us in human flesh, bringing us love, hope, redemption, mercy, salvation, joy...

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నేను మీ నామమును అన్ని నామములు మించి స్తుతిస్తున్నాను. మీ ప్రేమ మా మహాసముద్రాల మొత్తము కంటే ఎక్కువ. మీ దయ మాకు తెలిసిన స్థలముల యొక్క గొప్ప విస్తరణల కంటే చాలా ఎక్కువ. మీ దయ లెక్కకు మించినది. మీ రక్షణ పోల్చడానికి మించినది. నా లోకంలో వచ్చి నివసించిన యేసులోని వీటన్నిటితో నన్ను ఆశీర్వదించినందుకు ధన్యవాదాలు, అందువల్ల నేను నా ఇంటిని మీలో నిర్మించుకోగలను . ప్రభువైన క్రీస్తు నామమున నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను.

My Prayer...

Almighty God, I praise and exalt your name above all names. Your love is greater than the volume of all of our oceans. Your mercy stretches farther than the great expanses of our known space. Your grace is beyond calculation. Your salvation is marvelous beyond compare. Thank you for blessing me with all of these in Jesus, who came and lived in my world so I can make my home in yours. In the name of Christ the Lord, I praise you. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of యోహాను 1:14

మీ అభిప్రాయములు